Już od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych przywilejów, które wprowadza długo wyczekiwana Konstytucja Biznesu. Powołana jest ona zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców (Dz.U.poz 646). Jest to pakiet zmian pięciu ważnych ustaw dotyczących działalności i życia przedsiębiorców: Prawo przedsiębiorców, czyli ustawa, która zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wprowadzenia Konstytucji Biznesu wypływa niewątpliwie wiele zalet:

  • ULGA NA START – 6 miesięcy bez składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym okresie opłacają jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po upływie 6 miesięcy, jeśli przedsiębiorca będzie spełniał określone w ustawie kryteria będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS na okres kolejnych dwóch lat.

ale

Warto zauważyć, że projekt ulga na start ma pewną wadę. Okres podczas którego przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS nie będzie brany pod uwagę do wysokości świadczeń emerytalnych, rent oraz nie będzie pozwalał na pobieranie zasiłku chorobowego. W związku z tym przedsiębiorca ma prawo zrezygnować z ulgi.

  • FIRMA NA PRÓBĘ

Konstytucja Biznesu umożliwia utworzenie firmy (drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych) na próbę. Głównym warunkiem do spełnienia jest fakt, że przychody z działalności nie mogą w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

ale

Należy również zwrócić uwagę na to, że ten rodzaj prowadzenia działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności odprowadzania podatku, a jedynie z przeprowadzenia niektórych formalności związanych z rejestracją firmy.

  • NIP

Konstytucja Biznesu zakłada, że głównym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie numer NIP. Stopniowo będzie odchodziło się od weryfikacji numerem REGON, który nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny.

  • Poprawa relacji przedsiębiorca-urząd

To niezwykle istotny dla wszystkich przedsiębiorców zapis Konstytucji Biznesu. Przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, która wchodzi w miejsce ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, a co za tym idzie :

–  wprowadzają zasadę, że co nie jest zabronione prawem jest dozwolone ,

– wdrażają zasadę o rozstrzyganiu niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorcy,

– wprowadzają zasady proporcjonalności, a tym samym ograniczają urzędom możliwość nieuzasadnionych obciążeń np. od dostarczania dokumentów w formie oryginału w celu rozstrzygnięcia sprawy (chyba, że w danej sytuacji prawo stanowi inaczej).

  • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu wprowadza urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży przedsiębiorców i pełnić funkcje doradcze oraz czynnie uczestniczyć w opiniowaniu projektów prawnych.

  • Zawieszenie działalności z pracownikiem na macierzyńskim

Do tej pory zawieszenie działalności w przypadku zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym było niemożliwe. Konstytucja Biznesu daje przedsiębiorcy możliwość zawieszenia firmy mimo zatrudnienia pracowników będących na urlopach. Co więcej firma będzie mogła być zawieszona nie tylko na czas maksymalnie 2 lat jak obowiązywało to do tej pory, a na czas nieokreślony. Należy jednak pamiętać, że zmiany w tym konkretnym obrębie wejdą w życie dopiero od 1 lutego 2019r.