Od 1.01.2019 r. wejdą w życie nowe regulacje prawne. Na ich podstawie krajowa administracja skarbowa automatycznie przygotuje dla podatnika (podatku dochodowego od osób fizycznych) zeznania roczne. Dzięki temu będzie można sprawnie i skutecznie rozliczyć się  z podatku przed fiskusem. W pierwszej kolejności ma to dotyczyć zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 r. Te zeznania mają być podatnikom udostępnione od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej w aplikacji na Portalu Podatkowym.

Jak jest?

Dotychczas podatnicy PIT mogą składać zeznania podatkowe w formie: papierowej, elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, elektronicznie PFR (PIT-37, PIT-38). Ponadto od marca 2017r. podatnicy mogą złożyć PIT-WZ i uzyskać zeznanie roczne PIT-37 przygotowane przez administrację skarbową, złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP.

Jak będzie?

Na podstawie nowych regulacji zostanie wprowadzona przez administrację skarbową usługa, w ramach której fiskus bez konieczności składania żadnego dodatkowego wniosku przez podatnika przygotuje zeznanie roczne. Zostanie ono przygotowane na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok.

W związku z tym zlikwidowana będzie możliwość złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.

Administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Każdy będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Kogo dotyczą zmiany?

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Planuje się, aby począwszy od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe były dostępne również dla podatników osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z podatku dochodowego poprzez złożenie zeznania rocznego.

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ma dotyczyć podatników, którzy rozliczają się: indywidualnie, ze współmałżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Jak skorzystać z nowych przepisów?

Sporządzone przez administrację podatkową zeznanie podatkowe zostanie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym dnia 15.02.2019 r. W przypadku posiadania w rejestrach administracji podatkowej danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają informację o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

Po publikacji zeznania podatkowego podatnik może:

  • Zweryfikować je i zaakceptować bez wprowadzania zmian
  • Zmodyfikować, wprowadzając do niego i następnie je zaakceptować
  • Uzupełnić o dane, których nie posiadała administracja podatkowe (np. uzupełniając o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z działalnością gospodarczą, odliczenia: darowizny na ce darowizny na różne cele) i następnie je zaakceptować
  • Odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jak będzie z zapłatą podatku?

Z zeznania podatkowego mogą wynikać kwoty podatku do zapłaty. Termin zapłaty takiego podatku nie zmienia się i także w przypadku zeznania przygotowanego przez administrację podatkową upływa on 30. kwietnia następnego roku.

Jeśli u danego podatnika zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie, to w przypadku braku przez niego terminowej zapłaty podatku wynikającego z takiego zeznania, organ podatkowy będzie zobowiązany poinformować podatnika w terminie miesiąca, od upływu terminu do zapłaty, o kwocie do zapłaty. Za okres od upływu terminu do zapłaty podatku do terminu określonego w informacji (7 dni od dnia dostarczenia informacji) podatnikowi nie będą naliczane odsetki.

Zmiana sposobu obliczania zaliczek

Zgodnie z nowymi przepisami, w miesiącu przekroczenia, zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek: wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85.528 zł, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę (obecnie według stawki 18%). Zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od zakładów pracy, jak również od innych podmiotów, na których przepisy ustawy nakładają obowiązek poboru zaliczek miesięcznych z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 ustawy z 26.07.2018 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo nowe przepisy przewidują możliwość uwzględnienia przez zakład pracy pisemnego wniosku podatnika o: niestosowanie przy poborze zaliczek pomniejszenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, oraz niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, od miesiąca, w którym otrzymał te dokumenty.

Skrócenie terminów przesłania rocznych informacji oraz rocznego obliczenia podatku

Zmiany dotyczą także skrócenie terminów na sporządzenie i przesłanie organom podatkowych rocznych: informacji podatkowych oraz obliczenia podatku przez płatników, a także wyeliminowanie wyjątków dotychczas pozwalających na niektórym podmiotom na składanie ww. dokumentów w formie papierowej, a nie elektronicznej (co jest zasadą).

Płatnicy powinni sporządzić stosowne informacje (bądź roczne obliczenie podatku) w terminie do końca stycznia i w tym terminie przesłać te informacje właściwym organom podatkowym. Dotyczy to: PIT-40A, PIT-11, PIT-8C.

Płatnik (inny podmiot sporządzający informacje) przekazuje ją organowi do końca stycznia (roku następnego), podatnikowi tę samą informację powinien przekazać do końca lutego.