1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe regulacje w ustawie o VAT, które dotyczą wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych oraz z przywróconą rejestracją. Zmiany te zakłada projekt ustawy z 16 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowela zawiera propozycje zmian dotyczące dostosowania regulacji do wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności, rozszerzenia zakresu danych przesyłanych przez instytucje finansowe za pomocą systemu STIR oraz dotyczące ustawy o VAT w zakresie wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i z przywróconą rejestracją.

Wykreślanie z rejestru VAT

Jednym z celów zmian jest doprecyzowanie powodów wykreślenia z rejestru. Zauważono bowiem, że zarejestrowany podatnik, który wznowił wykonywanie działalności gospodarczej po ponad sześciomiesięcznym zawieszeniu powinien być wykreślony z wykazu podmiotów wykreślonych, ze względu na brak statusu podmiotu wykreślonego.

W związku z czym art. 96b ust. 6 ustawy o VAT otrzyma następujące brzmienie: „Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

1) dokonania przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji tego podmiotu jako podatnika VAT, w tym na podstawie art. 96 ust. 9g;

2) gdy rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona na podstawie art. 96 ust. 9c, 9h–9j i 10c.”

Co więcej, do art. 96b ustawy o VAT zostanie dodany nowy ust. 6a, którego celem jest zwiększenie czytelności wykazu „przywróconych”, o następującym brzmieniu: „Szef KAS wykreśla podmiot z tego wykazu w przypadku wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a tej ustawy. W takim przypadku podmiot zostanie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT”.

Zwiększenie czytelności rejestru VAT

Aktualnie wykaz podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika z rejestru jako podatnicy VAT nie obejmuje podmiotów, którym odmówiono rejestracji. W związku z powyższym ważne jest ustalenie przyczyny wydania odmownej decyzji, ponieważ może ona wskazywać na działanie tych podmiotów w złej wierze.

Podmioty te powinny być zamieszczane w wykazie podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT. Propozycja zakłada więc zmianę w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, polegająca na skreśleniu wyrazów „zgodnie z art. 96 ust. 4a”.

Natomiast w przepisach dotyczących podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT  została przywrócona, proponuje się dodanie na końcu zdania „na podstawie art. 96 ust. 9h–9j” ( odnośnik do przepisów w zakresie zasad przywracania zarejestrowania podatnika). Zmiany zakładają również, by w wykazie była informacja o dacie wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Powinno przyczynić się  to do zwiększenia przejrzystości wykazu i w konsekwencji do większego jego wykorzystywania.

Przywrócenie do rejestru jako podatnika VAT UE

Od początku 2018 roku obowiązuje przepis wedle którego naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika (o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT) jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Sytuacja taka ma miejsce jeżeli podatnik ten udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub kiedy ujawnią się inne okoliczności, z których wynikał brak takiego zamiaru.

Zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z ustawy o VAT powyższe zmiany powinny być równoznaczne z przywróceniem podatnika jako podatnika VAT UE. Dlatego też proponowana jest zmiana w zdaniu drugim art. 97 ust. 16 ustawy o VAT polegająca na zamianie „art. 96 ust. 9g-9i” na „art. 96 ust. 9g-9j”.

Przypominamy również, że od 1 lipca 2018r. każdy przedsiębiorca na żądanie Urzędu Skarbowego będzie zobowiązania do przesłania jednolitych plików kontrolnych. Nie tylko tych dotyczących podatku VAT, ale również danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach czy stanach magazynowych.

Lista JPK, które trzeba będzie przesłać na żądanie US:

  • JPK_FA – faktury VAT
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_WB – wyciąg bankowy
  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

Oczywiście wszystkimi sprawami formalnymi związanymi z w/w zmianami w prawie podatkowym zajmuje się nasze biuro. Jeśli potrzebują Państwo pomocy i reprezentacji przed Urzędem Skarbowym – zapraszamy do kontaktu i dołączenia do grona naszych Klientów.